HOME AKTUALNOŚCIORGANIZATORPROGRAMGOŚCIEPARTNERZYPATRONI MEDIALNIDLA MEDIÓWKONTAKT
ATRAKCJE KRYNICY ZDROJU

SZLAK CERKWI ŁEMKOWSKICH
Obejmuje miejscowości: Krynica-Zdrój, Berest, Polany, Piorunka, Czyrna, Mochnaczka, Tylicz, Muszynka, Wojkowa, Powroźnik.

CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. ŚW PIOTRA I PAWŁA
Zbudowana została w latach 1872 – 1857w tradycji cerkiewnej, murowany z cegły i kamienia, częściowo otynkowany. Cerkiew ta jest jednonawowa z transeptem, którą wieńczy węższe presbiterium z przylegającą do niego zakrystią. Budynek wieńczy dach sidłowy z siedmioma baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Frontowa wieża nakryta jest baniastym hełmem z latarnią otoczoną z dwóch stron dwoma mniejszymi przybudówkami zwieńczonymi podobnie jak wieża główna. Całość kryta jest blachą. Z zabytków cerkiewnych zachowały się cztery ołtarze boczne z XIX wieku.

CERKIEW PRAWOSŁAWNA P.W. ŚW. RÓWNEGO APOSTOŁOM KSIĘCIA WŁODZIMIERZA
zbudowana w latach 1983 – 1996 z cegły w tradycji budownictwa cerkiewnego. Wewnątrz ikonostas oraz kilka ikon. W przedsionku zabytkowy obraz  ze sceną  sądu Chrystusa oraz wyciętą w drewnie sceną „Ukrzyżowania” pochodzącą prawdopodobnie za zwieńczenia ikonostasu.

DAWNA CERKIEW P.W. OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Zbudowana w latach 1887 – 1888 w miejscu spalonej w 1796 r. cerkwi. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste kopuły ze ślepymi latarniami. Z wyposażenia cerkiewnego zachowało się jedynie barkowe XVIII w. tabernakulum z rzeźbionym tronem i wizerunek Chrystusa przy słupie oraz barokowo klasycystyczny lichtarz z XIX wieku

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – BEREST
Zbudowana została w 1842 r., w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. To budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami dodatkowo ozdobione kopułkami i kutymi krzyżami. Wnętrze nakryte kopulastymi sklepieniami pozornymi. Całość wyposażenia utrzymana została w tradycji cerkiewnej.

DAWNA CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA – POLANY
Wybudowana w 1820 r. w miejscu poprzedniej z 1667 r. w typie budownictwa zachodnio – łemkowskiego. Jest to cerkiew drewniana, zrębowa z wieżą konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach z izbicą i babińcem. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. W dobrym stanie zachował się ikonostas regencyjno – rokokowy z XVIII wieku i barokowa ambona z 1700 roku.

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W.ŚW.KOSMY I DAMIANA – PIORUNKA
Zbudowana w 1789 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. Jest drewniana, trójdzielna, jednonawowa, konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej. Całość wieńczą trzy baniaste kopuły. Wewnątrz zachowany został wystrój cerkiewny. Wnętrze nakryte sklepieniami zwierciadlanymi. Najstarszym, a zarazem w całości zachowanym zabytkiem jest rokokowy ikonostas z XVIII w.

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. PARASKIEWY – CZYRNA
Budowla z 1892 r. w typie zachodnio – łemkowskim. To budynek trójdzielny, jednonawowy, z wieżą słupową. Cały budynek jest konstrukcji zrębowej, zbudowany z drewna, szalowany. Dach nad presbiterium siodłowy, nad nawą kopuła zakończona wieżyczka z latarnią i baniastym chełmem. Wnętrze utrzymane częściowo w tradycji cerkiewnej.

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – MOCHNACZKA – NIŻNA
Cerkiew z 1846 r. w typie budownictwa zachodnio - łemkowskiego. Budynek konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej zwężającą się ku górze z nadwieszoną izbicą. Dach namiotowy, kryty blachą. Całość wieńczą trzy wieżyczki ze ślepymi latarniami. Najstarszym zabytkiem w całości zachowanym jest barokowo – klasyczny ikonostas z przełomu XVII/XVIII w.

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. JANA EWANGELISTY – MUSZYNKA
Zbudowana w 1689 r. częściowo odnowiona w XVIII wieku. To budynek drewniany konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Dachy nad nawą i presbiterium łamane, nad babińcem siodełkowe, zwieńczone baniastą wieżyczką ze ślepą latarnią. Wyposażenie wnętrz cerkiewne.

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. KOSMY I DAMIANA – TYLICZ
Zbudowana w latach 1738 – 1744 r. w typie sakralnego budownictwa zachodnio – łemkowskiego. To budynek trójdzielny, jednonawowy z wieża konstrukcji słupowej podbita gontem. Cerkiew w całości jest drewniana o konstrukcji zrębowej. Wieńczą ją trzy wieżyczki z baniastymi hełmami. Wnętrza cerkiewne. Najstarszym elementem jest ikonostas późnobarokowy z elementami współczesnymi.

DAWNA CERKIEW GREKO – KATOLICKA P.W. ŚW. JAKUBA – POWROŻNIK
Prawdopodobnie zbudowana w latach 1604 – 1606 jest w całości budynkiem drewnianym, trójdzielnym, jednonawowym, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Nad nawą znajduje się dach namiotowy trzykrotnie łamany, a nad presbiterium trójspadowy. Nawa i babiniec są kwadratowe, prezbiterium prostokątne z wieloboczna zakrystią. Wewnątrz pozorne sklepienia i zachowany wystrój cerkiewny.


Trasa rowerowa im. Kazimierza Pułaskiego
- Okopy konfederackie, Kopiec Pułaskiego, dawne cerkwie, naturalne ujęcia wody mineralnej – to wszystko można zobaczyć na niebieskim szlaku rowerowym łączącym Beskid Niski z Beskidem Sądeckim

Cała pętla przebiegająca przez Krynicę-Zdrój – Mochnaczkę – Izby – Tylicz – Muszynkę – Krynicę-Zdrój liczy 39 km i oznakowana jest kolorem niebieskim. Aby przejechać tę trasę należy posiadać rower górski, gdyż miejscami przebiega przez bite drogi leśne o dużym spadku. Konieczne jest posiadanie mapy, gdyż w przypadku zmęczenia trasę można skrócić, jednak konieczna jest dobra orientacja topograficzna.

PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ:

Trasa przebiega przez teren trzech gmin turystycznych: Krynica-Zdrój, Muszyna i Uście Gorlickie. Turyści, którzy zdecydują się na wędrówkę tym szlakiem będą mieli możliwość poznać zarówno historię, zabytki jak i walory krajoznawczo-uzdrowiskowe Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Za punkt rozpoczęcia niebieskiego szlaku rowerowego przyjęto skrzyżowanie ul. Pułaskiego z ulicą Zieleniewskiego w Krynicy-Zdroju. Z miejsca tego skręcamy w lewo na ulicę Zieleniewskiego, którą podjeżdżamy w górę na pasmo Jakubika. Po drodze przecinamy żółty szlak pieszy i po minięciu  stadniny koni zjeżdżamy w dół w kierunku Mochnaczki Niżnej. Jadąc tą 7 km trasą podziwiamy wyłaniający się przed nami Beskid Niski. Po dojechaniu do centrum wsi podziwiamy piękną XVIII-wieczną cerkiew p.w. Michała Archanioła. Następnie przejeżdżamy przez szosę i kierujemy się polną drogą do Izb. Odcinek ten przebiega wspólnie z czerwonym szlakiem dla turystów pieszych, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności. Na trasie tej najwyższym wzniesieniem jest góra Mizarne (770 m), ze stoków której zjeżdżamy do wsi Banica, gdzie możemy zwiedzić XVIII-wieczną cerkiew p.w. śś Kosmy i Damiana. W okolicy Izb należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprawy przez wody Białej. W okresie opadów poziom wody może być podniesiony i przeprawa może być niemożliwa. W Izbach opuszczamy główny czerwony szlak beskidzki i skręcamy w prawo, mijając po drodze jedną z nielicznych na Łemkowszczyźnie murowanych cerkwi ( XVIII w. p.w. św. Łukasza). Przy wyjeździe z Izb należy zwrócić uwagę na pole po lewej stronie gdzie do 1985 roku znajdowały się pozostałości okopów konfederatów barskich z XVIII w. Dalsza trasa biegnie przez płyty betonowe, którymi dojeżdżamy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo kierując się do Tylicza. W miejscowości tej można zrobić sobie przerwę i skorzystać z usług miejscowej gastronomi oraz zwiedzić kościół z VII w. p.w. śś. Piotra i Pawła oraz cerkiew z XVIII w p.w. śś. Kosmy i Damiana. W dalszą drogę jedziemy asfaltową szosą w kierunku wsi Muszynka (skręcamy w lewo obok cerkwi). Po drodze mijamy małą letnią pijalnię wody mineralnej położoną w kompleksie parkowym (wstępne prace). We wsi Muszynka skręcamy w prawo, gdzie szlak rowerowy łączy się z żółtym szlakiem dla turystów pieszych, którym dojeżdżamy do okopów konfederatów barskich. Na obrzeżach tego rezerwatu historyczno-przyrodniczego znajduje się tablica informacyjna oraz wiata. Od tego punktu trasa na odcinku 2,5 km  wiedzie granicą państwa i turyści powinni posiadać dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Przy słupku granicznym 276 /6 rowerzyści muszą skręcić w prawo na stoki Wysokiego Bereścia. Dwukrotnie na tej trasie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do potoku Zimnego, który musimy trzykrotnie przejechać. Osoby pragnące uniknąć przeprawy muszą wcześniej skręcić na polanie w prawo (trasa rowerowa biegnie w lewo) i zjechać do Parku w Tyliczu. Turyści po przeprawie przez potok Zimny wyjeżdżają obok rozlewni wody „MULTIVITA” i skręcają w lewo a po przejechaniu 30 m skręcamy na polną drogę w prawo. Po krótkim podjeździe dojeżdżamy do niebieskiego szlaku pieszego, który przecinamy i zjeżdżamy na drogę biegnącą  wzdłuż potoku Szczawiczne, którą dojeżdżamy do osiedla Źródlane w Krynicy-Zdroju po drodze kosztując wody z naturalnego ujęcia. Drogą asfaltową zjeżdżamy z ulicy Żródlanej  i jadąc prosto pod górę asfaltowymi płytami wjeżdżamy na stoki Góry Parkowej. Po drodze mijamy altanę „Janina”, obok której skręcamy w prawo pozostawiając w dole  źródełko  „Miłości”. W tym miejscu szlak rowerowy łączy się z żółtym szlakiem pieszym, którym dojeżdżamy do ulicy Pułaskiego w Krynicy . Na skrzyżowaniu z asfaltową drogą skręcamy w lewo i po minięciu Kopca Pułaskiego  dojeżdżamy do końca pętli .

WIELOFUNKCYJNE TRASY REKREACYJNE

Malownicze trasy rekreacyjno-sportowe tworzą wspaniałe warunki do zwiedzania Krynicy-Zdroju i jej okolic na nartach biegowych. Trasy łączą Krynicę, a dokładnie Górę Parkową, z malowniczą miejscowością agroturystyczną, jaką jest Tylicz. Wytyczone zostały tak, aby nie tylko dawały satysfakcję z pokonywania kolejnych kilometrów i własnych słabości na podjazdach lub zjazdach, ale były też bogate w piękne widoki i panoramy okolic. Cała trasa liczy ok. 13 km
i jest utrzymywana przy pomocy ratraka tak, aby zwiększyć przyjemność i bezpieczeństwo korzystania z niej. Trasa posiada oświetlony 2-kilometrowy odcinek Roma-szczyt Góry Parkowej.Z samego szczytu Góry Parkowej, gdzie dochodzi trasa, możemy podziwiać malowniczą południową część naszego kraju, a nawet Słowację.
Jadąc ze szczytu ok. 1000 m przy altanie na wysokości “źródełka miłości”, skręcamy w prawo i po pokonaniu dosyć stromego, ale łatwego zjazdu, po ok. 900 m dojeżdżamy na południowe zbocze
Góry Parkowej, skąd rozpościera się widok na Górę Krzyżową, szczyt Jaworzyny Krynickiej, cerkiew prawosławną na ul. Cmentarnej oraz kościół p.w. Św. Antoniego. Dalej jedziemy prosto, zostawiamy po lewej stronie dworzec i kościół i udajemy sie w stronę “Polany Michasiowej”
ze sławnym źródełkiem “Bocianówka”. Tutaj robimy małą pętlę i wracamy na polanę, z której możemy udać się w stronę ul. Źródlanej. Niestety zjazd na tę ulicę jest dosyć trudny. Na końcu zjazdu docieramy do drogi, gdzie skręcamy w lewo i wspinamy sie coraz wyżej.
Mijając szyb wiertniczy „Zuber” docieramy do “Ogrodów” gdzie „łapiemy” trasę i po ok. 300-400m. docieramy do dużej polany, gdzie nasz wysiłek zostaje nagrodzony ciszą, spokojem, zapachem lasu i pięknymi widokami. Stoimy dokładnie na wprost Jaworzyny Krynickiej, która właśnie z tego miejsca prezentuje sie najbardziej okazale.
Na polanie, na której się znajdujemy, w przypadku sprzyjających warunków śniegowych ubijane są dodatkowe “agrafki”. Udając sie dalej w stronę Tylicza, skręcamy w lewo zostawiając Jaworzynę i osiedle „Źródlana” za sobą, poruszamy sie leśną drogą, bardzo szeroką o łagodnym przebiegu – jest to idealny odcinek dla mniej wymagających i słabo zaawansowanych. Po ok. 2 km skręcamy w lewo i wspinamy się ok. 400 m pod górę na przełęcz (652 m n.p.m.), z której pozostaje nam tylko zjazd do Tylicza w okolice stacji narciarskiej. UWAGA: zjazd nie należy
do najłatwiejszych! Dojeżdżając do dużej polany, możemy podziwiać wspaniałe widoki na wzniesienia okalające Tylicz. Docierając w okolice wyciągów narciarskich, możemy skręcić w lewo, przez co dojdziemy do ośrodka “Domki w lesie”, na terenie którego wytyczona jest ok. 2,5 km trasa o niewielkim stopniu trudności.
Do Krynicy możemy wrócić tą samą trasą lub – dla mniej wytrwałych – autobusem z pobliskiego przystanku „Tylicz – stacja narciarska”. Jeżeli zdecydujemy się na powrót trasą, to bez żadnych zmian wracamy nią do szybu wiertniczego „Zuber” – w tym miejscu możemy spróbować swoich sił i skręcić w prawo celem pokonania ostrego podejścia “pod krzyż”.
Jeśli zdecydujemy sie na trasę z podejściem, to po ok. 300 – 400 m teren sie wyrównuje i już łagodnie prowadzi do drogi na szczyt Góry Parkowej.
UWAGA! Odcinek pomiędzy szybem a krzyżem jest jednokierunkowy ze względu na dużą różnicę wzniesień! Możemy go pokonać wspomnianym wymagającym podejściem wyłącznie w stronę Góry Parkowej – w przeciwnym kierunku zjazd jest bardzo niebezpieczny, ponieważ kończy się
zakrętem z jednoczesnym zwiększeniem nachylenia. W okolicach znanego nam już „źródełka miłości”, możemy skręcić w prawo i dojechać do drogi na „Romę”, gdzie trasa się kończy, lub skręcić w lewo i szeroką drogą dostać się na szczyt Góry Parkowej, skąd zaczęliśmy naszą wycieczkę. Biegi narciarskie są prostą, zdrową i szeroko dostępną formą ruchu. Uprawiać
je można nie tylko na poziomie sportu wyczynowego ale przede wszystkim w amatorskim wydaniu. Prostota tego ruchu powoduje, że mogą ją uprawiać ludzie w różnym wieku oraz o różnym poziomie przygotowania kondycyjnego i sprawnościowego.
Stworzenie tras narciarstwa biegowego jest dla gminy Krynicy-Zdroju uzupełnieniem znakomitej już oferty zimowej obok najlepszych w Polsce tras narciarstwa zjazdowego, parku snowboardowego, nowoczesnej hali lodowej i toru saneczkowego, dlatego dzięki tak szerokiej ofercie każdy amator zimowych sportów znajdzie dla siebie coś dobrego.
NIE MA JUŻ WYMÓWKI!
ZAKŁADAMY BIEGÓWKI!

SZLAKI TURYSTYKI PIESZEJ WOKÓŁ KRYNICY–ZDROJU

SZLAK NIEBIESKI:
Prowadzi z Krynicy przez Górę Parkową (732 m n.p.m.) do Powroźnika (długość 9,5 km, czas przejścia 4 godz.)

SZLAK ŻÓŁTY:
Okrężny dookoła Krynicy: Góra Parkowa (732 m n.p.m.) – Huzary (865 m n.p.m.) – Jakubik (740m n.p.m.) – Jaworzynka (899 m n.p.m.) – Bukowina – Przełęcz Krzyżowa (760m n.p.m.) – Krynica (długość 17 km, czas przejścia 5 godz.)

SZLAK CZARNY:
Kopiec Pułaskiego (680m n.p.m.) – Tylicz (długość 4,5 km, czas przejścia 2,5 godz.)

SZLAK CZERWONY:
Krynica – Jaworzyna Krynicka (114m n.p.m.) (długość 9,9 km, czas przejścia 3 godz.)
SZLAK ZIELONY:
Krynica – Jaworzyna Krynicka (114 m n.p.m.) (długość 6 km, czas przejścia 3 godz.)
SZLAK SPACEROWY BIAŁO – CZERWONY:
Krynica – Słotwiny ( długość 1,5 km, czas przejścia 30 min.) prowadzi do szlaku żółtego – okrężnego wokół Krynicy.

 

GOŚĆ FESTIWALU
POLECAMY

ORAGNIZATOR: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI:
2013 © KRYNICKI FESTIWAL GÓRSKI | Projekt strony: FDGSTUDIO - Tworzenie stron www
facebook